962333097631595

Creating the ZENZ Universe

08 September 2020 09:45 - 10:20

  • Importance of certifications
  • Establishing the ZENZ universe
  • ZENZ version 2.0 the new beauty standard

Jørgen Skjødt, CEO, ZENZ Organic